WYŁONIENIE OBRAZU KULTURY

Wyłonienie się obrazu kultury na metapo- ziomie oznacza wtórne strukturowanie samej kultury. Teraz uzyskuje ona organizację bar­dziej rygorystyczną, a pewne jej aspekty uznaje się za niestrukturalne, tj. nie istniejące. Dokonuje się masowego wymazywania z pa­mięci kultury tekstów „nieprawidłowych”. Po­zostawione zaś teksty podlegają kanonizacji i podporządkowaniu ścisłej strukturze hierar­chicznej. Proces ten pociąga za sobą zubożenie kultu­ry, szczególnie dotkliwe w wypadkach, kiedy przekazy usunięte z kanonu podlegają faktycz­nemu zniszczeniu. Model kultury traci wów­czas dynamikę, z zasady bowiem’ przekazy po- zasystemowe stanowią rezerwę dla budowania systemów dnia jutrzejszego, a napięcie między przekazem systemowym i pozasystemowym leży u podstaw mechanizmu rozwoju kultury .