WTÓRNE UPORZĄDKOWANIA

Metamechanizm kultury przywraca jedność między zmierzającymi ku autonomii częściami i staje się językiem, za pomocą którego reali­zuje się wewnętrzne porozumienie się w obrę­bię kultury. Sprzyja on przebudowie poszczego nych węzłów strukturalnych służącej ich ujednoliceniu. Dzięki temu formuje się wtór­ny izomorfizm całości _ kultury i jej części. Powstające na tym gruncie wtórne uporząd­kowanie kultury równocześnie wyzwala bodźce do nowego pogłębiania oryginalności poszcze­gólnych struktur jednostkowych, a to z kolei prowadzi do ponownego umacniania się meta- struktur.Konflikt między przeciwstawnymi tendencja­mi w mechanizmie kultury przejawia się je­szcze inaczej. Różne podsystemy kultury ce­chuje różny czas zamykania się okresów dy­namicznych.