ODRĘBNE ZJAWISKA

Fakt, że znaki nie istnieją jako odrębne, roz­proszone zjawiska, lecz są systemami zorgani­zowanymi, stanowi jedno z podstawowych uporządkowań języka. Jednakże oprócz uporządkowań semantycz­nych język zakłada jeszcze inny porządek . Należą do niego reguły łączenia poszczególnych znaków w sekwencje, zdania, zgodnie z normami danego języka.Takie, dostatecznie szerokie pojęcie języka, obejmuje cały krąg systemów komunikacyjnych i unkcjonujących w ludzkiej społeczności. Py­tanie, czy kino ma swój język, sprowadza się więc do innego pytania: czy kino stanowi sy­stem komunikacyjny? Ale w to chyba nikt nie wątpi. Reżyser, aktorzy filmowi, autorzy sce­nariusza wszyscy twórcy filmu coś pragną powiedzieć przez swoje dzieło. Ich taśma jest czymś w rodzaju listu, przesłania do widzów. Zeby jednak zrozumieć owo przesłanie, trzeba znać jego język.