ZNAK

Po to, aby spełniać swoją funk­cję komunikacyjną, język musi dysponować , —systemem znaków. Znak — to wyrażona w sposób materialny zamiana przedmiotów, zja­wisk i pojęć w procesie wymiany informacji w zbiorowości. A zatem, podstawową cechą znaku jest zdolność spełniania funkcji zastępo­wania. Słowo zastępuje rzecz, przedmiot, poję­cie; pieniądze zastępują koszt, pracę społecznie niezbędną; mapa zastępuje teren; wojskowe dystynkcje zastępują odpowiadające im stopnie Wszystko to są znaki. Człowiek żyje w otocze­niu przedmiotów dwojakiego rodzaju.Jedne z nich używane są bezpośrednio, ni­czego nie zastępują i przez nic nie mogą być zastąpione.