UCZYMY DYSCYPLINY I SAMODZIELNOŚCI

Uczymy dyscy­pliny, wymagając od dziecka umiejętności podporządko­wania się różnym przepisom porządkowym, choćby ta­kim, jak sprzątanie po zabawie swych zabawek, dbanie o czystość mieszkania przez systematyczną zmianę obu­wia po powrocie z dworu itp.Uczymy kultury współżycia z ludźmi przez zwracanie dziecku uwagi na właściwe zachowanie się jego wobec gości przychodzących do naszego domu, a także na jego odpowiednie zachowanie się na wizytach, u ludzi obcych bądź u dalszej rodziny.Wyrabiamy samodzielność m.in. przez wdrażanie dzie­cka do samodzielnego rozbierania się i ubierania, a tajc- że — do porządnego składania wieczorem ubrania.