WZROST RÓŻNORODNOŚCI

Różni to kulturę jako swoistą indywidualność ponadbiologiczną od wszelkich indywiduów biologicznych, których związki wewnętrzne realizują się za pomocą komuni­kowania biologicznego, a nie semiotycznegoj Komunikacja semiotyczna (znakowa) jest jed­nakże związkiem między dwiema (lub kilkoma): jednostkami autonomicznymi. Jeżeli komunika­cje przedsemiotyczne wiążą w jedną całość części, z których żadna nie jest zdolna do egzy­stencji całkowicie autonomicznej, to systemy! znaków zespalają w jedność twory w pełni sa­modzielne, strukturalnie autonomiczne, które mogą istnieć z osobna i dopiero po wejściu do bardziej złożonej całości uzyskują wtórne wła­ściwości części, nie tracąc swej autonomii na niższym poziomie.