WYMAGANA OD SZTUKI PRAWDA

W końcu wieku XVIII, kiedy od sztuki wymagano prawdy, szybko wzrastał autorytet dokumentu. Już Aleksander Puszkin wprowa­dził do Dubrowskiego jako część dzieła arty­stycznego autentyczne dokumenty sądowe z epoki. W drugiej połowie wieku XIX miejsce wiarygodnego dokumentu, czyli antytezy ro­mantycznego wymysłu zajął reportaż gazetowy. Nieprzypadkowo — w poszukiwaniu prawdy ku niemu zwrócili się prozaicy, od Fiodora Dostojewskiego do Emila Zoli i nań skierowali uwagę poeci, od Mikołaja Niekrasowa do Alek­sandra Błoka. W warunkach szybkiego rozwoju europejskiej cywilizacji burżuazyjnej w XIX wieku repor­taż gazetowy przeżył apogeum swojego znacze­nia kulturowego i równie szybki upadek.