WE FILMACH WSPÓŁCZESNYCH

Znamienne, że w filmach współczesnych, w których zastosowano montaż taśmy barwnej i czarno-białej, fragmenty barwne z zasady związane są z narracją fabularną, czyli „sztu­ką”, a fragmenty czarno-białe odsyłają widza do rzeczywistości pozaekranowej. Charaktery­styczna, świadoma komplikacja tej korelacji występuje w filmie Andrzeja Wajdy Wszystko na sprzedaż. Konstrukcja filmu zasadza się na ciągłej zmianie rangi obrazów: jeden i ten sam kadr może odsyłać zarówno do rzeczywistości pozaekranowej, jak i do filmu fabularnego o     tej rzeczywistości. Widz nie jest tu uprze­dzony, co ogląda — czy fragment rzeczywistoś­ci przypadkowo uchwyconej przez obiektyw, czy też fragment filmu o tej realności, skon­struowanego według prawideł sztuki. Przesu­wanie tych samych kadrów z poziomu obiekty­wu na metapoziom („kadr o kadrze”) wytwa­rza złożoną sytuację semiotyczną.