W PEWNYCH FILMACH

Występująca w pewnych filmach uporczywa tendencja do pokazywania na ekranie procesu tworzenia filmu jest wyrazem dążenia, by coś najwiarygodniejszego i najbardziej podobnego do życia przedstawić jako coś odegranego. Ro­zumiemy, że tutaj rzecz dotyczy czegoś głęb­szego niż mody i pogoni za efektem; analogicz­ne tendencje występują w zdecydowanie reali­stycznym malarstwie. Przykładem może być jedno z arcydzieł Diego de Silva  Velazqueza Las Meninas (1653). Centralną część płótna zajmuje — namalo­wana z dużą siłą realizmu — grupa rozbawio­nych dziewczynek w dworskich kostiumach, dworzan, karłów oraz pies (początkowo obraz nosił tytuł Rodzina Filipa IV).