UTWÓR FILMOWY

Utwór filmowy należy do frontu ideologicz­nego, do kultury i sztuki swej epoki. Związany jest więc z wieloma stronami życia pozafilmowego, a to wytwarza cały arsenał znaczeń, które dla historyka i człowieka współczesnego są czasem bardziej istotne niż aspekty czysto estetyczne. Jednakże, by nawiązać owe stosun­ki pozatekstowe i spełniać funkcję społeczną, film winien stanowić zjawisko sztuki filmowej, tzn. musi przemawiać do widowni językiem filmowym i przekazywać jej informację środ­kami filmowymi.U podstawy języka filmowego tkwi nasza wzrokowa percepcja świata.  Jednakże w sa­mym naszym widzeniu — a raczej w tym zna- kowo-kulturowym przyswajaniu świata, które opiera się na wzroku — istnieje różnica mię­dzy modelowaniem świata za pomocą środków statycznych sztuk przedstawiających a modelo­waniem za pomocą środków filmowych.