TYLKO W SZTUCE

Tylko w sztuce można doznawać przerażenia na widok dokonu­jącego się okrucieństwa, a zarazem podziwiać mistrzowskie kreacje aktorów.Dwuaspektowy charakter percepcji sztuki prowadzi do tego, że im większe jest podobień­stwo — bezpośrednie podobieństwo sztuki i życia — tym ostrzejsze równocześnie powinno być u widza poczucie jej umowości. Zapomi­nając prawie, że ma przed sobą dzieło sztu­ki, odbiorca nigdy nie powinien o tym zapomi­nać całkowicie. Sztuka jest zjawiskiem żywym i dialektycznie sprzecznym. A to wy­maga z kolei jednakowej aktywności i jednako­wej wartości działających w niej przeciwstaw­nych tendencji. Wielu przykładów dostarcza tutaj historia kina.