W świecie filmuSZEREG ARTYSTYCZNY

SZEREG ARTYSTYCZNY

Szereg artystycz­ny — czyli następstwo elementów strukturralnych w sztuce — konstruuje się inaczej niż nieartystyczne szeregi strukturalne.Typowe następstwo nieartystycznych elemen­tów strukturalnych formuje się w następujący sposób. Dowolny system komunikacyjny można badać w dwóch aspektach — z punktu widze­nia struktury inwariantnej oraz jako realizację zasad strukturalnych tego systemu za pomocą pewnych środków materialnych. I tak np. Fer- dinand de Saussure początkowo proponował . rozróżniać w językach naturalnych pieiwiastki „języka” (systemy stosunków strukturalnych)„mowy” (wyrażanie tych związków środkami materii językowej), a następnie umieścił ów po­dział u podstaw semiologii — czyli ogólnej te­orii systemów znakowych. Z tego punktu widzenia, z chwilą gdy tę lub inną kolejność elementów uświadamiamy sobie jako prawidło­wą, tj. gdy tylko można przypisać jej pewną prawidłowość strukturalną na poziomie „języ­ka” — wówczas przestaje ona być czymś nie­spodziewanym i można ją wcześniej przewi­dzieć.

Poprzedni artykułWYDŁUŻANIE SIĘ TEKSTU
Następny artykułW DRUGIM RODZAJU

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również