SZCZEGÓLNE MIEJSCE W PROCESIE

Z tego względu uformowanie się se­miotyki jest prawidłowością nie tylko w per­spektywie historii nauki, ale także i faktem sa­moorganizacji kultury. W procesie tym kino zajęło miejsce szcze­gólne, jedynie ono bowiem zdołało zespolić te wszystkie trzy aspekty w sposób jak najbar­dziej organiczny.Wystarczy się zastanowić nieco głębiej nad przedstawionymi wyżej właściwościami, by za­uważyć, że są one organiczne dla kina.Jeżeli o portrecie można powiedzieć, że sta­nowi on „imię własne języka sztuk przedsta­wiających”, to w jeszcze większym stopniu określenie to pasuje do portretu filmowego. Sprzyjają temu następujące okoliczności.