ROZWÓJ WARSTWY

Rozwój warstwy metakulturowej w kulturze drugiej połowy XX wieku aktualizuje wszy­stkie wymienione wyżej aspekty tego mecha­nizmu. Następuje, o czym pisano już dość du­żo, nawrót do myślenia mitologicznego. Nie mniej istotną sprawą jest wykorzystywanie ję­zyków artystycznych do rozwoju metamecha- nizmu kultury. Obok wyodrębniania jakiegoś jednego języka artystycznego w charakterze metajęzyka kultury (do szczególnej roli, jaką odgrywa tu kino wrócimy) rozwija się tenden­cja do wytwarzania metasztuki: metapoezji (poezja o poezji), metamalarstwa (malarstwo opisujące język malarstwa), metateatru (teatr analizujący język teatru), metafilmu. Trzeci aspekt to wykorzystywanie języków nauki: ma­tematyki, fizyki, lingwistyki jako metajęzyków kultury.