ROLA MONTAŻU

Rolę montażu w konstrukcji plastycznej peł­ni połączenie kompozycyjnego uogólnienia ob­razu z samym obrazem, świadome «ułożenie» w kompozycji oraz uogólniony «kontur» obrazu.«Rolę» uogólnienia pełni montaż na drugim etapie .[…].Rola montażu w filmie dźwiękowym polega głównie na wewnętrznej synchronizacji obrazu dźwięku”. „Kino montażowe” miało jednak i ma nadal wielu przeciwników. Spośród sporej liczby teo­retyków nie uznających montażu za uniwersal­ną formułę języka filmowego wystarczy wy­mienić chociażby Andre Bazina, który uważałr że już w okresie kina niemego występowały dwie przeciwstawne tendencje: „po jednej stro­nie — reżyserzy, którzy wierzą w obraz, po drugiej — ci, którzy wierzą w rzeczywistość”. Sens tego podziału polega na następującym przeciwstawieniu: kino, w którym reżyser „ma do swojej dyspozycji cały arsenał metod.