PRZEJŚCIE ZE SCEN

Przejście od jed­nej sceny do drugiej nie ma charakteru sko­kowego, ale następuje w sposób ciągły, z za­chowaniem pozorów podobieństwa do przebiegu zdarzeń w rzeczywistości. Niemniej każda no­wa scena zamiera wzmożoną akcją i jest zorga­nizowaną całością o wyraźnych granicach struk­turalnych. Jeżeli na scenie teatralnej owe gra­nice mają postać pewnego rozluźnienia akcji lub przejścia, do nowej akcji itp., czyli realizują się w kategoriach treści, to w drukowanym tekście sztuki (który w stosunku do insceni­zacji zajmuje pozycję metatekstu, językowego opisu niejęzykowej akcji) poszczególne sceny oddzielone są od siebie graficznie: odstępami, tytułami, znakami drukarskimi itp.