POPRAWNOŚĆ WYKONYWANIA RUCHÓW

W tym okresie należy uczyć poprawności wykonywanych ruchów i działań, wzboga­cać zainteresowania zabawami ruchowymi przez odpo­wiedni sprzęt, wyposażenie terenu i odpowiednią orga­nizację zajęć. Ważne jest właściwe objaśnianie i instruo­wanie, aby dziecko naśladowało najlepsze wzory i nie zrażało się trudnościami technicznymi. Niewykorzystanie tego okresu u zdrowego dziecka, niestwarzanie mu bodź­ców do rozwoju ruchowego — może spowodować opóź­nienie rozwoju sprawności w ogóle. Często przewrażli­wienie rodziców, obawy że dziecko się zmęczy lub spoci, lub zrobi sobie coś złego, jest przyczyną dalszej niezarad­ności życiowej i późnego opanowania sprawności w samoobsługiwaniu się.