POLE OBSERWACJI

Tak powstaje zachowanie, które jest konglo­meratem dwóch przeciwnych typów zachowań i jednocześnie stanowi coś jedynego, organicz­nego — życie i los człowieka. W ten sposób rozwiązano tu ów paradoks wysokiej informacyjności sztuki, o którym mówiliśmy wyżej.Polem obserwacji może być nie tylko zagad­nienie komizmu, ale również kwestie bezpo­średnio wiążące się z głębszymi prawami sztu­ki. Tak na przykład bohater powieści Scotta F. Fitzgeralda pt. Czuła jest noc tłumacząc ak­torce filmowej, czym jest gra aktorska, mówi: „Musi więc {aktorka — dop. tłum.] robić coś nieoczekiwanego. Jeśli publiczność uważa, że ma twardy charakter, wtedy staje się miękka, jeśli uchodzi za miękką — staje się twarda. W ogóle staje się niezgodna ze swym charakte­rem, rozumiesz? — Niezupełnie — przyznała Rosemary. — Co to znaczy «N,iezgodna ze swym charakterem?»