ODNIESIENIE ELEMENTÓW

Współodniesienie różnorodnych elementów .jest szeroko stosowanym środkiem artystycz­nym. Montaż — jeden z jego rodzajów — moż­na określić jako współodniesienie różnorodnych elementów języka filmu. Niektóre style artys­tyczne zorientowane są na ostry konflikt zde­rzanych ze sobą elementów (tak powstają style metaforyczne w narracji prozatorskiej lub jas­krawa przeciwstawność bohaterów utworu na poziomie fabularnym.) Ale jakikolwiek styl byśmy wybrali — zdumiewający kontrastami lub sprawiający wrażenie najgłębszej harmonii zawsze u podstawy jego mechanizmu można ujawnić współodniesienie oraz przeciwstawienie elementów, czyli ową nieprzewidywalność kon- sti ukcji, bez której tekst byłby pozbawiony informacji artystycznej. Dlatego montaż przy­należąc do języka filmowego właściwy jest za­równo temu kinu, w którym stosuje się go w sposób jawny i które zwykło się nazywać mon­tażowym, jak ii temu, któremu Andre Bazin od­mawia charakteru montażowego.