MIEJSCE SZTUKI FILMOWEJ

Kultura jest zjawiskiem wieloaspektowym i przez to jej definicja w poważnym stopniu zależy od pozycji badacza. semiotycznego punktu widzenia kultura jawi się jako urzą­dzenie znakowe o skomplikowanej organizacji, które zapewnia istnienie jakiejś grupy ludzi jako osobowości zbiorowej charakteryzującej się pewnym ogólnym, ponadjednostkowym in­telektem, wspólną pamięcią, jednością zacho­wań. jednością modelowania otaczającego świa­ta oraz jednością stosunku do tego świata. Ze względu na powyższe cechy kultura jest izomorficzna do intelektualnego świata poje­dynczej osobowości i jak gdyby powtarza ją na innym poziomie organizacji strukturalnej. Jednocześnie stanowi ona antytezę świadomo­ści indywidualnej, jest urządzeniem, które po­winno usuwać intelektualne sprzeczności poje­dynczej osobowości ludzkiej.