MECHANIZM KULTURY

Ale nie oznacza to bynajmniej, że w określonych sytuacjach historycznych mechanizm kultury nie może na­warstwiać własnych trudności na sprzecznoś­ciach indywidualnego intelektu.Dwoistość w stosunku kultury i jednostki ludzkiej (kultura jako dopełnienie intelektual­nej struktury konkretnej jednostki — kultura jako organizacja izomorficzna w stosunku do jednostki, ale usytuowana na innym poziomiej strukturalnym) wyznacza dwie podstawowe dynamiczne tendencje w mechanizmie kultury.Jedną z podstawowych swoistości istnienia kultury stanowi to, że związki wewnętrzne,’ gwarantujące jej jedność są realizowane za po­mocą semiotycznych systemów komunikowa­nia. W tym sensie kultura jest mechanizmem poliglotycznym.