HOP, HOP, HANUSIU!

  1. Hop, hop, Hanusiu! Cel dydaktyczny: przećwiczenie mięśni narządów mowy przez po­wtarzanie głoski „H”. Pomoce: 2 lalki, jedna przedstawia dziew­czynkę, druga — chłopca. Przebieg zabawy: dorosły umawia się z dziećmi, że będą szukać lalek, które mają imiona Hanusia i Heniuś. Jedno dziecko chowa się z Hanusią — pozostałe dzieci wołają: „Hop, hop, Hanusiu, gdzie jesteś?” Opiekun lalki razem z nią ukryty odpo­wiada: „Hanusia jest tu.” Które dziecko pierwsze odnajdzie lalkę wraz z jej opiekunem — woła: „Hanusia się znalazła”, a następnie ma pra­wo znów schować Hanusię lub Heniusia i zabawa toczy się od no­wa.