EFEKTOWNE ZACHOWANIE

Poszukiwania efektyw­nych zachowań przy niepełnej informacji pro­wadzą do rekompensowania braków za pomo­cą różnorodności. Dysponując tylko niewielką częścią informacji niezbędnej do skutecznego działania, system jest żywotnie zainteresowany tym, aby informacja ta była jakościowo różno­rodna i by istniejące braki rekompensowała swoją stereoskopią. Wiąże się z tym owa właściwość kultury, którą można by nazwać zdecydowaną wieloję­zycznością. Żadna z kultur nie może się zado­wolić jednym tylko językiem. System minimal­ny tworzy zestaw dwóch języków, na przykład werbalnego i przedstawiającego. Ponadto dy­namika dowolnej kultury to także pomnażanie zbioru komunikowania semiotycznego.