Dziecko w wieku przedszkolnym

Dziecko i bezpieczeństwo

Dziecko i bezpieczeństwo jest bardzo trudną sprawą. Każdy z rodziców powinien od maleńkości uczyć dziecko jak należy postępować by jego bezpieczeństwu nic nie zagrażało. Najważniejsze jest to, by dziecko stroniło od obcych, nieznanych ludzi. By nie rozmawiało z nimi, a już tym bardziej niczego od nich nie przyjmowało ani z nimi nigdzie nie chodziło. Oczywiście…

Dziecko w wieku przedszkolnym

PROPORCJE CIAŁA

Wzajemne ustosunkowanie się poszczególnych odcin­ków czy układów ciała stanowi o jego proporcjach. Już w momencie, kiedy analizowaliśmy ciężar i wysokość ciała razem, kiedy porównywaliśmy przyrastanie tych cech, mówiąc o szczupłości czy „okrągłości” sylwetki — nasze rozważania miały charakter analizowania propor­cji. Zresztą takie właśnie podejście do obserwacji rozwo­ju jest najbardziej prawidłowe, najgłębsze, dające najwię­cej wniosków. A…

Dziecko w wieku przedszkolnym

ZASOBY TKANKI TLUSZCZOWEJ

Większe zasoby tkanki tłuszczowej u dziewczy­nek w wieku przedszkolnym powodują większą okrągłość jej kształtów. Największą różnicę w „otłuszczeniu” chłop­ca i dziewczynki w okresie przedszkolnym widzimy w 5 roku życia.Stosunkowo najmniejsze zmiany obserwujemy w ob­wodzie głowy, który w okresie od 3 do 7 roku życia przy­rósł o około 2 cm. Omawiając powyższe zmiany w budowie i proporcjach ciała przedszkolaka…

Dziecko w wieku przedszkolnym

ZMIANA PROPORCJI Z WIEKIEM

Głowa w chwili urodzenia jest sto­sunkowo duża, szybko się zmienia w pierwszym roku ży­cia, lecz już w następnych latach jej kształty ulegają nie­wielkim zmianom. W 3 roku życia wymiary głowy osią­gają już około 90% swoich ostatecznych wielkości, twa­rzy około 70 — 80%. Kończyna dolna zaś — krótka, nie- ukształtowana w pierwszych miesiącach życia — nie…

Dziecko w wieku przedszkolnym

TROSKA O POPRAWNĄ POSTAWĘ

Troska o poprawną, prawidłową postawę dziecka jest zagadnieniem niezwykle ważnym. Postawa zmienia się z wiekiem. W okresie embrional­nym płód ułożony jest w maksymalnym zgięciu grzbie­towym. Skulony początkowo noworodek powoli wypro­stowuje to zgięcie. W pozycji leżącej łukowate wygięcie rozgina się pod wpływem ciężaru głowy i kończyn dol­nych. Stopniowe wzmacnianie mięśni grzbietu powoduje najpierw unoszenie się główki niemowlęcia,…

Dziecko w wieku przedszkolnym

OBIEKT SPECJALNEJ TROSKI

Zdaniem wielu badaczy zagadnień postawy odchylenia od prawidłowej postawy u dziecka przedszkolnego nie występują często, a jeśli pojawiają się — to nie są one poważne i wyrównuje je gimnastyka korektywna.Ponieważ budowa stopy stanowi obiekt specjalnej tro­ski rodziców — poświęcimy temu problemowi nieco wię­cej uwagi. Na pewno zapobieganie jest najwłaściwszym sposobem walki z płaskostopiem. Zapewnia się to…

Dziecko w wieku przedszkolnym

STANDARD ŻYCIA

Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki war­szawskie w każdej klasie wieku są wyżsi i ciężsi od swych rówieśników z innych rejonów kraju. Związane jest to niewątpliwie z najwyższym standardem życia w stolicy. Wydaje się, że tu dzieci i młodzież osiągnęła swoje roz­wojowe maksimum i że może uchodzić za wzorzec roz­woju fizycznego. W porównaniu do dzieci miejskich z innych…

Dziecko w wieku przedszkolnym

DOKŁADNY POMIAR

Sam pomiar również powinien być maksymalnie do­kładny. Prostym i w miarę precyzyjnym sposobem mie­rzenia wysokości ciała w warunkach domowych jest od­czytywanie go za pomocą taśmy krawieckiej. Dobrze jest umocować ją na cały czas obserwowania dziecka na stałe przy ścianie lub framudze drzwi. Ujednolici to nam me­todę pomiaru. Dziecko przy pomiarze wysokości stoi tyłem do ściany…

Dziecko w wieku przedszkolnym

PRAWIDŁOWY UKŁAD CIAŁA

Gdy już układ ciała dziecka jest prawidłowy, za pomocą linij­ki ułożonej dokładnie na szczycie głowy.i dotykającej pod kątem prostym skali taśmy — odczytujemy wynik z dokładnością do 0,5 cm. Ważna jest również pora dnia, w której dokonujemy pomiaru, ponieważ wysokość ciała osiąga w ciągu dnia różne wartości. Najwyższym jest się rano, najniższym — wieczorem. Na…

Dziecko w wieku przedszkolnym

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

Badania specjalistów wykazały, że w okresie przed­szkolnym następuje intensywny rozwój sprawności ru­chowych i doskonalenie techniki wykonywanych czyn­ności. Ruchy stają się bardziej precyzyjne, ekonomiczne i celowe. Każdy rok przynosi istotną różnicę w poziomie takich czynności, jak bieg, rzut, skok. Najintensywniejsze przyrosty odbywają się jednak między 4 a 5 rokiem życia. Dziecko pięcioletnie wkracza pod względem sprawności ruchowych…