DWA CZYNNIKI

Oba czynniki — biologiczny i środowiskowy — kształtują jego dalszy rozwój. Rozwój ten dotyczy za­równo strony fizycznej, jak i psychicznej. W tym roz­dziale zajmiemy się wyłącznie omówieniem rozwoju psy­chicznego dziecka, a więc jego umysłu, uczuć i woli, a także rozwojem jego charakteru i przystosowaniem się do życia w społeczeństwie. Innymi słowy przedstawimy tu pokrótce możliwości rozwojowe osobowości dziecka. A przedstawimy je po to, aby poznawszy je lepiej — rodzice mogli też lepiej, tj. bardziej racjonalnie, a zara­zem z nadzieją osiągnięcia większych rezultatów wycho­wywać swoje dziecko.