CHARAKTER UMOWNOŚCI

Tak więc, by zrozumieć przedstawienie ikoniczne na rys., trzeba znać reguły równoległego rzu­tu prostego, przedstawiania z profilu. Ponadto łatwo zauważyć, że wizerunek parowozu jest skrajnie schematyczny i nie odtwarza wszyst­kich szczegółów jego wyglądu zewnętrznego, lecz jest znakiem umownym, który sprawiałby takie właśnie wrażenie np. obok fotografii pa­rowozu, ale w połączeniu z pasami odbierany jest jako znak ikoniczny. Dodajmy jeszcze, że mamy do czynienia z umownością o charakte­rze metonimicznym: treści wizerunku lokomo­tywy nie stanowi przedmiot lub pojęcie „lo­komotywa”, ale „kolej”, która nie jest przed­stawiona na znaku. Tak więc nawet w tym najprostszym wypadku mamy do czynienia z faktem, że obrazowość nie jest właściwością absolutną, lecz względną. Rysunek i słowo su- ponują się wzajemnie — istnienie jednego nie jest możliwe bez drugiego.